قانون جرائم و مجازات‌های رایانه ای و مخابراتی تصوب شد

بخش یکم ـ

فصل یکم ـ‌ جرائم علیه محرمانگی داده‌ها وسیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی
‎‎‎
مبحث یکم ـ دسترسیغیرمجاز


‎‎‎
ماده (1) هرکس به طور غیرمجاز به دادهها یا سیستمهای رایانهاییا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود ویک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکومخواهد شد.

‎‎‎
مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

‎‎‎
ماده (2) هرکس به طورغیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستمهای رایانهای یامخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سالیا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

مبحث سوم ـ جاسوسی رایانهای


‎‎‎
ماده (3) هرکس به طور غیرمجازنسبت به دادههای سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستمهای رایانهای یامخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود،‌ به مجازاتهای مقرر محکوم خواهدشد:
الف) دسترسی به دادههای مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حالانتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دومجازات
.
ب) در دسترس قرار دادن دادههای مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبساز دو تا ده سال
.
ج) افشا یا در دسترس قرار دادن دادههای مذکور برای دولت،سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزدهسال
.
تبصره 1ـ دادههای سری دادههایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافعملی لطمه میزند
.
تبصره 2ـ آئیننامه نحوه تعیین و تشخیص دادههای سری و نحوهطبقهبندی و حفاظت آن‌ها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعاتبا همکاری وزارتخانههای دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید
.

ماده (4) هرکسبه قصد دسترسی به دادههای سری موضوع ماده (3) این قانون،‌ تدابیر امنیتی سیستمهایرایانهای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از دهتا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد
.

‎‎‎
ماده (5) چنانچهمأموران دولتی که مسؤول حفظ دادههای سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سیستم‌هایمربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سیستم‌های مذکور دراختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بیاحتیاطی، بیمبالاتی یا عدم رعایت تدابیرامنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به دادهها، حاملهای داده یا سیستمهایمذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیونریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهندشد
.

فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای ومخابراتی

مبحث یکم ـ جعل رایانهای


ماده (6) هرکس به طور غیرمجازمرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیستتا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغییر دادههای قابلاستناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة دادهها،

ب) تغییر دادهها یا علایمموجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سیستم‌های رایانهای یا مخابراتی یاتراشهها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة دادهها یا علایم به آنها.

ماده (7) هرکس با علم به مجعول بودن دادهها یا کارتها یا تراشهها از آنها استفادهکند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد
.

‎‎‎
مبحث دوم ـ تخریب واخلال در دادهها یا سیستمهای رایانهای و مخابراتی


ماده (8) هر کس به طورغیرمجاز دادههای دیگری را از سیستمهای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای دادهحذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند‌ به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزاینقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (9) هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن،متوقف کردن، دستکاری یا تخریب دادهها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سیستمهایرایانهای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبساز شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکومخواهد شد
.

ماده (10) هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل مخفی کردنداده‌ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به دادهها یاسیستمهای رایانهای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاینقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد
.

‎‎‎
ماده (11) هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت یا آسایش عمومی اعمال مذکور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائة خدماتضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل ونقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد
.

فصل

/ 0 نظر / 11 بازدید